Select Page

Bescherming van uw persoonsgegevens

Laatst gewijzigd september 2021

De vzw Ondernemen Brussel (hierna “de vzw”) neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer serieus op.

Het doel van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop de vzw uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt in het kader van haar activiteiten en projecten, voor het versturen van kennisgevingen, in haar professionele relaties of wanneer u haar websites gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verplichtingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming (de AVG), alle toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en het beleid inzake gegevensbescherming van de vzw.

1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de vzw Ondernemen Brussel, gevestigd op Brandhoutkaai 47, 1000 Brussel.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@entreprendre-brucity.be. Meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen vindt u in hoofdstuk 7.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de vzw?

De gegevens over u die de vzw kan verzamelen zijn :

 • Persoonlijke en professionele identificatiegegevens: zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, ondernemingsnummer, btw-nummer, enz.
 • Contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer…
 • Bankgegevens: rekeningnummers, informatie over de rekeninghouder, enz.
 • Gegevens over uw online gedrag: zoals de links die u aanklikt, de pagina’s die u bezoekt, enz.
 • Foto’s of video’s genomen bij activiteiten of projecten
 • Gegevens over de diensten en producten die u aanbiedt (voor handelaars, leveranciers, kunstenaars, enz.)
 • Gegevens over klachten, vragen, opmerkingen
 • Gegevens over uw professionele vaardigheden (voor sollicitanten)

3. Voor welke doeleinden verwerkt de vzw uw gegevens en op welke wettelijke gronden?

De vzw verzamelt en gebruikt uw gegevens voor specifieke, expliciete, legitieme doeleinden en zal uw gegevens niet gebruiken voor latere doeleinden die niet compatibel zijn met de oorspronkelijke doeleinden.

3.1. Recruitment management
 • Betrokkene: sollicitanten voor een functie bij de vzw
 • Verwerkte gegevens: Identificatiegegevens, contactgegevens, CV, sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek, vaardigheden, openbaar beschikbare informatie over de kandidaat
 • Bewaring: Tijd die nodig is voor het beheer van de sollicitatie. Namen van aanvragers worden opgeslagen in het archief
 • Overdracht aan derden: nee
 • Grondslag* : precontractuele maatregelen
3.2. Wervingspool
 • Betrokkene: Niet-geselecteerde kandidaten voor een functie bij de vzw maar waarvan het profiel in de toekomst geschikt zou kunnen zijn
 • Verwerkte gegevens: CV, sollicitatiebrief, samenvatting van het sollicitatiegesprek vaardigheden
 • Bewaring: De gegevens worden nog eens 1 jaar bewaard na het afsluiten van de procedure als onderdeel van een wervingspool
 • Overdracht aan derden: nee
 • Grondslag* : legitiem belang van de vzw
3.3. Beheer van de databank van kunstenaars, ambachtslieden, influencers, eigenaars, partners en leveranciers
 • Betrokkene: kunstenaars, ambachtslieden, influencers, eigenaars, partners en leveranciers
 • Verwerkte gegevens: Identificatie, contactgegevens, gegevens van de dienst, product, creatie
 • Bewaring: Tot aan het verzoek tot verwijdering – na 5 jaar vanaf de datum van de laatste contactname, de laatste deelname aan een actie, een project, een markt of een bestelling
 • Overdracht aan derden: technische onderaanneming: in geval van toestemming, het versturen naar derden die contact willen opnemen in een professioneel kader
 • Grondslag* : precontractuele of contractuele acties in voorkomend geval, legitiem belang van de vzw en toestemming (voor overdracht aan derden)
3.4. Beheer van de databank van handelaars en handelaarsverenigingen
 • Betrokkene: handelaars en handelaarsverenigingen
 • Verwerkte gegevens: identificatie van de handelaar, contactgegevens, productgegevens
 • Bewaring: Tot aan het verzoek tot verwijdering
 • Overdracht aan derden: technische uitbesteding (app en website voor inschrijving bij activiteiten of projecten)
 • Grondslag* : precontractuele of contractuele acties in voorkomend geval, legitiem belang en toestemming (voor overdracht aan derden)
3.5. Statistische analyse
 • Betrokkene: Deelnemers aan de acties, projecten, internetgebruikers
 • Verwerkte gegevens: Deelnamepercentage, registratie, websitegebruik
 • Bewaring: Onbeperkt (geanonimiseerde statistische gegevens)
 • Overdracht aan derden: Google analytics – Verenigde Staten
 • Grondslag* : legitiem belang van de vzw en toestemming (bij gebruik van cookies)
3.5. Beheer van mediacontacten
 • Betrokkene: Mediarelaties
 • Verwerkte gegevens: Identificatiegegevens, sector, contactgegevens, vorige contacten
 • Bewaring: Tot aan het verzoek tot verwijdering
 • Overdracht aan derden: neen
 • Grondslag* : legitiem belang van de vzw
3.6. Communicatie via sociale netwerken (antwoorden op vragen, verzoeken)
 • Betrokkene: internetgebruikers
 • Verwerkte gegevens: Vragen, verzoeken, afbeeldingen en andere verstrekte gegevens
 • Bewaring: In overeenstemming met de voorwaarden van sociale netwerken (FB, Twitter, andere)
 • Overdracht aan derden: neen
 • Grondslag* : vraag van internetgebruikers
3.7. Gebruik van video’s en foto’s om de activiteiten of projecten van de vzw te promoten
 • Betrokkene: Internetgebruikers, deelnemers aan activiteiten of projecten
 • Verwerkte gegevens: Beelden en video’s van mensenmassa’s, beelden en video’s van mensen die deelnemen aan activiteiten of projecten
 • Bewaring: Afbeeldingen van mensenmassa’s: vervolgens 5 jaar archivering, beelden van mensen die hun toestemming hebben gegeven: zie bewaartermijn op het vrijgegeven document.
 • Overdracht aan derden: Publicatie op sociale netwerken, website
 • Grondslag* : individuele foto’s : toestemming ; menigte : legitiem belang van de vzw
3.8. Klachtenbeheer
 • Betrokkene: klagers
 • Verwerkte gegevens: Identifiatie en contactgegevens, klacht, context, follow-up
 • Bewaring: 1 jaar na de volledige afhandeling van de klacht, daarna archivering
 • Overdracht aan derden: neen
 • Grondslag* : legitiem belang van de vzw
*De wettelijke grondslagen

De grondslagen waarop wij uw gegevens verwerken zijn:

 • Uitvoering van een contract: Uw persoonsgegevens worden door de vzw verwerkt voor de uitvoering van een contract dat u met de vzw hebt gesloten, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.
 • Uw toestemming: De vzw vraagt uw toestemming om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Wettelijke verplichting: De vzw is soms wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken.
 • Ons legitiem belang: In bepaalde situaties is gegevensverwerking noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de vzw worden nagestreefd. In dergelijke gevallen zullen wij nagaan of uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet prevaleren boven de belangen van de de vzw. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons rechtmatige belang, kunt u ons te allen tijde laten weten dat uw belang prevaleert boven het onze.

4. Aankoop

Als u een klant/koper bent, verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens die u ons verstrekt (zoals uw voornaam, achternaam, factuur- en leveringsadres, login, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betalingsgegevens) voor de verwerking van uw bestelling wanneer u aankopen doet op de website of voor vragen over uw bestelling of uw klantstatus.

Om onze gebruikers/kopers de best mogelijke opvolging te verzekeren geven wij de gegevens, in het kader van wat wettelijk is toegestaan, uitsluitend door aan andere bedrijven met het oog op een correcte uitvoering van de bestellingen en enkel voor zover dit nodig is en garanderen wij dat uw gegevens door ons conform de instructies worden verwerkt.

5. Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief van de vzw te ontvangen, vult u uw e-mailadres in en ontvangt u een e-mail met het verzoek om op een link te klikken. Dankzij deze dubbele opt-in weet de vzw zeker dat u de correcte ontvanger bent. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

Gelieve er nota van te nemen dat de vzw in het kader van haar nieuwsbrief trackingtechnologieën gebruikt om de acties te registreren die in verband met haar e-mailcommunicatie worden ondernomen, zoals lees- of klikactiviteit.

MailChimp, de door de vzw gebruikte dienst, slaat persoonsgegevens op in de VS en is gecertificeerd op grond van het EU Privacy Shield Framework. De gegevens kunnen door MailChimp aan derden worden verstrekt.

U kunt het privacybeleid van MailChimp raadplegen op hun website:

MailChimp Privacybeleid

Indien u niet wenst te bevestigen dat u berichten van de vzw hebt geopend, aangeklikt of doorgestuurd, dient u zich uit te schrijven, aangezien het voor de vzw technisch onmogelijk is om berichten te verzenden zonder dat de analytische functie is geactiveerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven door de instructies te volgen in de individuele e-mailberichten die u van de vzw ontvangt.

6. Met wie delen wij uw gegevens?

1) Wij maken gebruik van technische diensten van externe leveranciers:

 • Databankbeheerders (die de gegevens beheren, de kwaliteit bewaken en ervoor zorgen dat ze up-to-date zijn)
 • Leveranciers van IT-systemen en -toepassingen
 • Externe consultants
 • Datahostingdiensten, databeveiligingsdiensten

Wij garanderen dat deze leveranciers alleen toegang hebben tot uw gegevens voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren. Wij garanderen ook dat zij gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht en dat zij gegevens alleen mogen verwerken in overeenstemming met de instructies die wij hun verstrekken.

2) Soms zijn wij verplicht uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties door te geven. Dit is het geval wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, regelgeving of gerechtelijke procedures: op verzoek van de autoriteiten, de brandweer, de politie in het kader van rechtshandhavingsacties. Wij kunnen ook van mening zijn dat het noodzakelijk of wenselijk is uw gegevens door te geven om fysieke of financiële schade te voorkomen, of in het geval van een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten.

3) Wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte en het niveau van gegevensbescherming in dat land door de Europese Commissie als ontoereikend wordt beschouwd, voorzien wij in de nodige waarborgen om uw gegevens te beschermen (we maken gewoonlijk gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie). Op die manier zorgen wij ervoor dat de gegevens die we aan derde landen doorgeven, adequaat worden beschermd.

7. Uw rechten

U heeft recht op toegang tot uw gegevens, op informatie over de verwerking van uw gegevens, op rectificatie, verzet, beperking, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt contact opnemen met privacy@entreprendre-brucity.be om uw rechten uit te oefenen. In geval van twijfel behoudt de vzw zich het recht voor de identiteit van de aanvrager te verifiëren alvorens op het verzoek in te gaan.

De vzw verbindt zich ertoe u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek betreffende de hieronder beschreven rechten te antwoorden. Wij beschouwen het tijdstip van ontvangst als het tijdstip waarop uw verzoek volledig is, met inbegrip van de ontvangst van een bewijs van uw identiteit, of als wij zekerheid hebben over uw identiteit. Wanneer uw verzoek complex is of u meerdere verzoeken indient, kan deze termijn van één maand met twee maanden worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk van een dergelijke verlenging in kennis stellen.

Als u niet akkoord bent met de manier waarop de vzw uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen onopzettelijk of onwettig verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang.

9. Sociale netwerken

De vzw maakt gebruik van sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram…) om u informatie te sturen. U kunt ook contact opnemen met de vzw via deze kanalen. de vzw zal uw gegevens dan gebruiken om te reageren op uw vraag, opmerking of klacht.

De algemene voorwaarden van de aanbieders van deze sociale netwerken zijn van toepassing. Door gebruik te maken van deze diensten heeft u deze voorwaarden geaccepteerd. U vindt dus meer informatie op hun platformen over hoe deze dienstverleners uw gegevens gebruiken. De vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners. Zij is niettemin verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het gebruik van uw gegevens op sociale netwerken.

De vzw maakt gebruik van de diensten van sociale netwerken om haar evenementen te promoten. Het kan ook mededelingen sturen naar mensen die verzoeken doen of vragen stellen.

De vzw houdt alle informatie bij die over de vzw op sociale netwerken wordt gepubliceerd. Gegevens die u over de vzw hebt gepubliceerd, kunnen in dit verband dus worden bewaard.

De vzw kan foto’s van haar activiteiten of projecten publiceren, inclusief foto’s van mensen die deze bijwonen.

Tot slot kunnen sociale netwerken ook worden gebruikt in het kader van wervingscampagnes om toegang te krijgen tot de informatie die u plaatst of om contact met u op te nemen (wanneer uw profiel openstaat voor de vzw).

10. Links naar andere sites

De website van de vzw kan links bevatten naar websites die door andere bedrijven dan de vzw worden beheerd. Deze sites zouden hun eigen privacyverklaringen moeten hebben. We benadrukken de noodzaak om deze verklaringen zorgvuldig te lezen wanneer u op deze sites surft. De vzw kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor de wijze waarop persoonsgegevens door deze derden worden verwerkt.

11. Wijziging van deze verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om het beleid van de vzw inzake de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk weer te geven. De datum van de laatste wijziging vindt u bovenaan deze pagina.

12. Contacteer ons

U kunt contact met ons opnemen via privacy@entreprendre-brucity.be als u vragen, klachten of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.